כב' חשון ה'ת"שפ 20/11/2019
שם משתמש
סיסמה

מתוך הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה