יח' אב ה'ת"שפ 08/08/2020
שם משתמש
סיסמה

קשר חברות שלא למטרת חתונה

תשובה:
בראש ובראשונה אני רוצה לחזק את ידיך. ללכת עם האמת שלך אל מול החברה במיוחד בגיל שלך זהו דבר כלל לא פשוט.
לגבי הצורך שלך לפתח קשר עם משהי, אני מבין שזהו צורך נפשי עמוק אצלך וזהו דבר מובן.
מבחינה הלכתית יכולות להיות בעיות רבות כאשר בחור ובחורה מפתחים קשרי ידידות\חברות לדוגמה: 1. בעיות של ייחוד- אם הם נמצאים במקום סגור יחד או במקום מבודד- כמו בטיול במדבר (ראה שולחן ערוך אבן העזר סימן כ"ב).
2. מחשבות אסורות לגבי אותה בחורה- כתוצאה מהקירבה הגדולה עלול להגיע למחשבות אסורות על אותה אחת (ראה שולחן ערוך אבן העזר סימן כ"ג).
3. הסתכלות אסורה באישה- וכפי שפסק בעל ההפלאה (נתיבות לשבת על שו"ע אה"ע כא) וזהו דבר כמעט בלתי אפשרי שבחור יפגוש בחורה שהחליט להתחתן אתה, ולא יביט ביופיה. וקל- וחומר כאשר בחור יוצא עם בחורה סתם למטרת חברות. כמובן שלמטרות נישואין מותר וכפי שכותב הרמב"ם (איסורי ביאה, כ"ב\ג′): "...ומותר להסתכל בפני הפנויה ולבדקה בין בתולה בין בעולה כדי שיראה אם היא נאה בעיניו ישאנה ואין בזה צד איסור ולא עוד אלא שראוי לעשות כן אבל לא יסתכל דרך זנות הרי הוא אומר ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה".
4. בעיות נוספות- וכפי שכותב הרמב"ם (שם, שם\א′-ב′): "... שחבק ונשק דרך תאוה ונהנה בקרוב בשר הרי זה לוקה מן התורה... לא תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ערוה...ואסור לאדם לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות או לשחוק עמה או להקל ראש ואפילו להריח בשמים שעליה או להביט ביפיה אסור ומכין למתכוין לדבר זה מכת מרדות והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות כמי שנסתכל במקום התורף ואפילו לשמוע קול הערוה או לראות שערה אסור".
 
בקיצור הקירבה לבחורה במיוחד בגיל 17 שהיצר בשיא כוחו היא כלל וכלל לא רצויה ולמרות כל הקושי זה עלול לגרום לאיסורים רבים, ואף להחליש את העוצמה של התהליך שאתה עובר.
ודע לך שהצימצום כוחות העכשווי, בעז"ה יביא אותך לבניה ופריחה עתידית מלאת עוצמות וקדושה. 
וישנו משל שמביא לכך הרמח"ל (הובא בספר מוסר אביך, "סידור כוחות הנפש..."\א′): "מענין המבול ותיבת נח... בתוך התיבה, רק לא היה אפשר להתפשט בעולם מצד שמדת הדין גרמה שיהיה מבול על פני כל הארץ, לכלות פשע ולהתם חטאת... והנה הקב"ה ברא את האדם בחכמה, והכין בטבעו כחות לתשובה, כיון שהתשובה קדמה לבריאת עולם. על כן שולט הוא בנפשו לכנום אליו כחותיו, אבל הכנוס הזה מורגש בלב בתור עצבון ובשכל - בלחץ וקצר- רוח. אבל לא זהו התכלית. רק במשך התיקון צריך האדם לנסות כוחותיו אולי יוכל לשלח חפשי ויעבדו עבודת ה′ יתברך ביתר שאת; כי אי-אפשר לתלמוד-תורה להתרחב ולרדת אל עומק החכמה האמיתית ולעשות טוב וישר בפעולות גדולות כי-אם בנפש מלאה אמץ ורוח גבורה ללכת ברחבה, בלתי-מאוסרת.
והוא ענין שילוח העורב והיונה, שימצא האדם בנפשו דרכים, שיוכל לנסות כחותיו בדבר שלא יהיה חשש הפסד וסכנה, כמו נח ששלח מעופפים שכנפיהם מגינות עליהם ממי המבול. וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי יאסוף אותם אל תיבתו, עד שידע כי חרבה פני הארץ, ואז יתישב הרבה עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקב"ה וקיום תורתו ראוי לו להחפש, וזהו דוגמת מאמר השי"ת לנח צא מן התבה". 
הרעיון הוא שכיון שיש קילקולים בעולם האדם צריך לעבור תהליך של כינוס כוחות (בהתחלה) ואח"כ לאט לאט לפתוח את עצמו ולהביא את כל הכוחות חיים שיש בו לגילוי. כך גם לגבי הצורך שלך בקשר עם בחורה כרגע זה לא הזמן, אבל כאשר תהיה בשל להינשא אני בטוח שאת כל העוצמות של האהבה ונתינה שגלומים בכך תביא לידי ביטוי כלפי אשתך בצורה עצומה.
הדרך היא לכוון את כוחות החיים ולהשתמש בהם ליעדם האמיתי.
 
ברכה והצלחה
שלומי אלדד