ה' אייר ה'תש"פא 17/04/2021
שם משתמש
סיסמה

מגלגלים חובה ליום חייב

חז"ל במשנה בתענית כו: אמרו שחמישה דברים קשים ארעו לאבותנו ביום תשעה באב: בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר.
ובגמ′ כט. עושה את החישוב לכך שחטא המרגלים היה בת"ב: בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ מנלן? דכתיב +שמות מ′+ ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן. ואמר מר: שנה ראשונה עשה משה את המשכן, שניה הקים משה את המשכן ושלח מרגלים, וכתיב +במדבר י′+ ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת, וכתיב +במדבר י′+ ויסעו מהר ה′ דרך שלשת ימים. אמר רבי חמא בר חנינא: אותו היום סרו מאחרי ה′. וכתיב +במדבר י"א+ והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל וגו′. וכתיב +במדבר י"א+ עד חדש ימים, וגו′ - דהוו להו עשרין ותרתין בסיון. וכתיב +במדבר י"ב+ ותסגר מרים שבעת ימים - דהוו להו עשרין ותשעה בסיון, וכתיב: +במדבר י"ג+ שלח לך אנשים. ותניא: בעשרים ותשעה בסיון שלח משה מרגלים, וכתיב +במדבר י"ג+ וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום. - הני ארבעים יום נכי חד הוו! - אמר אביי: תמוז דההיא שתא מלויי מליוה, דכתיב +איכה א′+ קרא עלי מועד לשבר בחורי. וכתיב +במדבר י"ד+ ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה אמר רבי יוחנן: (אותו היום ערב) +מסורת הש"ס: אותה לילה ליל+ תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכיה של חנם - ואני קובע לכם בכיה לדורות.
וכן חז"ל אמרו מגלגלים חובה ליום חייב ולכן הדברים הקשים ביותר התרחשו ביום זה.
צריך להבין ולברר האם הקשר בין חטא המרגלים שמוזכר בפרשתנו לחורבן הבית הוא מקרי ורק בשל יום החובה גלגלו אותם לאותו יום או שיש מהמשותף בניהם?
אם מעיינים בפסוקים בפרשתנו ומבררים מה בדיוק היה חטא המרגלים מגלים כמה קוים מקבלים בין החטאים:
1.      סיבת החטא: "למה תמרודו..", מרידה בהנהגת ה′ בטוב שנתן או שהבטיח לנו. חוסר אמונה. כך גם העם בחורבן לא האמין בה′ ובטובה הגדולה, בהמ"ק שנתן להם. כפיות טובה למה שרצה לתת להם[א"י] או מה שנתן להם בהמ"ק, שהגן עליהם, היה משפיע לטובה, ארון ה′ היה מנצח המלחמות..
2.      יש מפרשים גם שהיה פה שנאת חינם, שכן אמרו "בשנאתו אותנו הוצאנו ממצרים.."
3.      המאיסה בארץ חמדה, ארץ ה′, כך גם מאסו בבית ה′, בית אלוקינו
4.      העונש: בשניהם יש גלות, במדבר יצאו לגלות עוד לפני שנכנסו לארץ
5.      בשניהם יש עונש קולקטיבי, גם צדיקים נספים, כך גם משה נענש בגלל העם.
6.      בשניהם העונש הוא רק לדור ההוא ואלו הילדים הדור הצעיר זוכה למה שנחרב, מה שנאסר, במדבר זה לאחר 40 שנה ואלו במקדש הראשון לאחר 70 שנה.
7.      ישנה מרידה שניה שבה לא מקבלים את הגזרה ורוצים להתקומם נגד דבר ה′, המעפילים, כך גם לאחר שנגזרה גזרת החורבן והשעבוד לבבל, מרדו בהם ולא שמעו לדברי הנביא.
א"כ אנו רואים שהביטוי מגלגלים חובה ליום חייב הוא לא סתם במקרה אלא החובה הזאת החייב הזה חזר על עצמו באותו זמן ולכן גלגלו לאותו יום.
וזה גם הביטוי בכיה של חינם, שתהיה בכיה של דורות לחינם, אחרי שיחרב הבית יבכו ויאמרו סתם אבדנו את הבית בלי שום הצדקה..
ניתן להוסיף בהסבר מאמר חז"ל זה שה′ אמר להם בגלל שהם בכו סתם ה′ יגלגל להם בכל דור שיהיה להם סיבה אמיתית לבכות, ממסעות הצלב, פרעות תח ותט, גירוש ספרד...גרוש גוש קטיף, גרוש תושבי הצפון, מלחמה בצפון...