יד' אדר א ה'תש"פד 23/02/2024
שם משתמש
סיסמה

דבר תורה לחג החנוכה

כידוע, בכל שנה תחול פרשת מקץ בשבוע של חנוכה, ורמז לכך נמצא בפרשה "ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות..."  וההסבר לכך הוא(מובא בספר הגיונות אל עמי מתוך מאור ישראל-דרושים)"כי ישראל שהיו כחושים ודלים ורזים בלעו את פרות הבשן הבריאות והשמנות, ולהורות כי התכלית אינו בפרות הבשן, אך עיקר העונג הרוחני בתורה ובחכמה, אשר היא סיפוק נפשי. על כן נלחמו החשמונאים במסירות נפש." ועל כן נרמז בפסוק " שמח נפש עבדך כי אליך ה′ נפשי אשא"- שמ"ח ראשי תיבות, שבת מילה חודש. נפ"ש ראשי תיבות, נר פתילה שמן.
ועל הגזירות הנ"ל נלחמו החשמונאים בחירוף נפש להשיב את חירותם: אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
הן אמת כאשר אנו מתבוננים בנס חנוכה, אנו מגלים שכל התורה שבעל-פה שיש בידינו היום היא בזכות נס חנוכה, כי הרי כל התנאים שמוזכרים במשנה שאותה אנו לומדים, הם מדורו של הלל והלאה, והרי הלל נהג נשיאותו לפני חורבן הבית השני, לכן עצמת הנס כפולה ומכופלת לקיום התורה, תורה שבעל-פה.
ולכן מובן גם מדוע היו צריכים להחמיר להביא למקדש שמן טהור שלא נטמא, הרי הגמרא בנדה (לד.) אומרת שעכו"ם לא מקבל טומאה (בחייו) לא במת ולא בשרץ (כמו שנאמר שם "דבר אל בני ישראל איש איש כי יהיה זב בשרו" בני ישראל מטמאין מזיבה ואין עכו"ם מטמאין בזיבה)
נמצא שמדין תורה לא הוצרכו לנס בפך השמן הנותר, שידליק שמונה ימים, אלא  כדי לצאת ידי חובה מדרבנן, ואם כן עצם הנס על חנוכה מוכיח לנו שגזירות חז"ל קיימים אפילו לגבי הקב"ה.
מכאן אנו למדים עד כמה גזירות חז"ל אמת וצדק הן, ואין לנו לפקפק בהן ח"ו, כי בחג החנוכה נתנה לנו האמונה בתורה שבעל-פה, ועוד שאנו אומרים הלל שלם בברכה בכל שמונת ימי חנוכה (שאפילו בחוה"מ פסח אין אומרים הלל שלם) להודיע חיבתן של דברי חכמים לפני הקב"ה לקיים מה שנאמר (ע"ז לה.) "כי טובים דודיך מיין ערבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה"