ה' אייר ה'תש"פא 17/04/2021
שם משתמש
סיסמה

פרשת ויקרא

בס"ד

פרשת ויקרא בפרט,  וספר ויקרא בכללו עוסק בכל דיני הקרבת הקרבנות, עבודת המשכן ותפקיד הכהנים.  (על כן נקרא גם תורת כהנים)

ספר ויקרא נפתח ב: "ויקרא אל משה... דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם"...
מקשה על כך האברבנאל: אם זאת פרשה העוסקת בקרבנות למה לא ציווה את אהרון ובניו במקום לצוות את משה?! שהרי זה התפקיד שלהם! ולמה דיבר על בני ישראל לצוותם – זה קשור רק לכהנים?!שהרי כתוב בתורה לפני כל עניין הקרבן את ציווי ה′ לאהרון: "צו את אהרון ואת בניו לאמר זאת תורת העולה דבר אל אהרון ואל בניו לאמור זאת תורת החטאת", אז מדוע לא ציווה כך גם עכשיו בפתיחת ספר ויקרא?
וגם אם תגיד שבני ישראל קשורים אף הם לקרבנות שיש קרבנות שמותרות בזרים, עדיין היה עליו לרשום דבר אל אהרון הכהן ואל בניו ואל כל בני ישראל כלומר גם וגם...
 
על כך עונה האברבנאל מפני שישראל טרחו ועמלו בעבודת המשכן וכל כליו וכל כך ציפו שתצא להם משם דבר ה′ וציוויו וסוף סוף ידעו איך לאבדו בצורה נכונה. רצה הקב"ה לכבדם בדיבור הראשון שנאמר מאהל מועד ובעצם להראות הזדהות והערכה כלפי בני שיראל.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

"ויקרא אל משה וידבר ה′ אליו "
 
כתוב בתנחומא: "לפי שהיה משה עומד בחוץ שהיה מתיירא לבוא אל אהל מאד כי שכן עליו הענן. אמר הקב"ה אינו דין שיהיה משה עומד בחוץ. מיד-  "וקרא אל משה"...
 
למה משה לא נכנס לאהל מועד. למה היה צריך לחכות לקריאה מאת הבורא?
ת: אפשר להסביר ע"פ התרגום של יונתן בן עוזיאל. ע"פ התרגום משה דן בליבו ק"ו ואמר: אם במעמד הר סיני היתה צריכה התקדשות למשה ולעם למשה ימים "היו נכונים לשלושת ימים" ואעפ"כ היה אסור למשה לעלות להר עד שה′ קרא לו. וקדושת הר סיני היא קדושת שעה, ק"ו שאהל מאד שקדושתו היא קדושת עולם – שצריך לחכות לקריאת ה′.  ככתוב: "ויקרא אל משה".