ה' אייר ה'תש"פא 17/04/2021
שם משתמש
סיסמה

אחראיות הכהנים

על הכפילות בפסוק זה אמר ואמרת כתבו חז"ל פירושים שונים(להזהיר את הקטנים,איסור טומאה וכדו′).

אפשר לפרש ולומר עוד הכהנים הם אלו שאחראים על המצב הרוחני של העם לעודד לשוחח לפתור מחלוקות לעשות שלום בית.

בשעה שיש ירידה בעם האצבע מופנית בראש ובראשונה כלפי ה"משגיחים", איך לא דאגתם למצבו הרוחני של העם.

כאשר אהרון הכהן נפטר התורה אומרת שכל עם ישראל התאבלו וזאת מהסיבה שהוא דאג להסתובב בעם ולעשות שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו.

חז"ל מספרים שהוא היה הולך לאיש ומספר עד כמה חבירו אוהב אותו ורוצה בטובתו,וכך עושה עם חבירו ומתוך כך היו האנשים מתפייסים.

בעלי החסידות שואלים וכי האנשים לא היו "עולים" על אהרון שבעצם גורם תחושה לאחד שהשני אוהבו למרות שזה לא כך?

ומסבירים שאהרון הכהן היה מתפלל על עם ישראל שלא יהו מחלוקות וריבים שכל אחד יראה בטובת ובמעלת חבירו ומתוך כך היה יותר קל לעשות פיוס

 

 

פירוש מעניין נמצא במדרש רבה(כ"ו):

אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה דור דור ושופטיו, דור דור ומלכיו, דור דור וחכמיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ומשניו, דור דור ושוטריו, דור דור ופרנסיו, דור דור וחומסיו, דור דור וגזלניו, דור דור ונביאיו. והראהו שאול ובניו נופלים בחרב. אמר לפניו מלך ראשון שיעמד על בניך ידקר בחרב? אמר לו הקדוש ברוך הוא ולי אתה אומר? אמר אל הכהנים שהרג שהם מקטרגים אותו! שנאמר: ויאמר ה′ אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן.

ולכאורה מה אשמים הכהנים שנהרגו? אלא שתפקידם הוא לעשות שלום ולגרום שלא יהיו רציחות ואם בכ"ז יש אז נחשב כאילו הכהן הוא המקטרג וזהו פירוש הפסוק לנפש לא יטמא בעמיו לא יגרום לנפש מישראל להטמאות ע"י העבירה.


שבת שלום!