ה' אייר ה'תש"פא 17/04/2021
שם משתמש
סיסמה

דבר תורה לפרשת בחוקותי

 
רש"י מסביר "ואת מצותי תשמרו" הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקים.
 
המהר"ל בנתיבות התורה (במאמר "החש בראשו יעסוק בתורה") מסביר שלימוד התורה ושמירת מצוותיה היא דבר שמחויב המציאות והסדר התקין בעולם הזה, אדם שלא לומד תורה ,ולא חי ע"פ מצוות התורה,מקבל איתותים מדי פעם שהוא "לא בסדר" לדוגמא כאב ראש..וכו′ (עי"ש המשך הפירוש).
התורה מצווה אותנו שבכדי להצליח בכל תחום בעולם הזה צריך ללכת ע"פ האמת: לדבר אמת לשאוף לאמת, ולעסוק באמת.. שזוהי התורה ועשיתם אתם- ר"ת אמת.
הנטיה הטבעית של האדם היהודי היא לאמת ואליה הוא היה פונה אלמלא מסיחי הדעת שיש מסביבו,לכן צריך להיות עירני ולחשוב כמו שדוד המלך עשה(מדרש רבה בחוקותי):
 
" אם בחקתי תלכו (ויקרא כו, ג), הדא הוא דכתיב (תהלים קיט, נט): חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך, אמר דוד רבונו של עולם בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך(ענייני רשות), והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הדא הוא דכתיב: ואשיבה רגלי אל עדתיך, רב הונא בשם רבי אחא אמר חשבתי מתן שכרן של מצוות והפסדן של עברות, ואשיבה רגלי אל עדתיך. רבי מנחם חתנא דרבי אלעזר בר אבינא אמר, חשבתי מה שכתבת לנו בתורה: אם בחקתי תלכו, ומה כתיב תמן (ויקרא כו, ו): ונתתי שלום בארץ, (שם שם, יד): ואם לא תשמעו לי, מה כתיב תמן (שם שם, יח): ויספתי ליסרה אתכם.."
 
אדם שמחשב את צעדיו ופועל מתוך שיקול דעת ומחשב לטווח ארוך, לא במהרה הוא יפול, מכייון שהוא מעורר את האמת הפנימית שבו את הרצון להיות "בסדר" פה בעולם ובכך להתקדם ולהצליח בכל בתחומים כי הוא לא יוצא מהסדר והכל תקין, ולא עוד אלא שרגליו מוליכות אותו מעצמם אל הטוב,ומצליח מאליו( כמ"ש אוה"ק על תחילת הפרשה).
 
שבת שלום