ה' אייר ה'תש"פא 17/04/2021
שם משתמש
סיסמה

מעשים לקרוב בנין הבית

 

 
 
בנין רוחני
חז"ל קובעים שבהמ"ק השני נחרב בגלל שנאת חינם שהיא יותר גרועה משלושת העברות החמורות שנחרב בגינם בית ראשון, והראיה שהראשון חזר ונבנה, משא"כ השני.
הרב קוק[1] קבע שכשם שנחרב בגלל שנאת חינם יבנה בזכות אהבת חינם.
מה כלול באהבת חינם?  הרי את כולם אסור לשנוא מדאו′ ויש בהם מצות ואהבת לרעך כמוך?
א.      אהבה שלא תלויה בדבר, בלי שום סיבה ומניעה אישי.
ב.       לוותר לשני. לא להקפיד..
ג.        לעגל פינות ברצונות שלנו מהשני. ואילו מעצמנו לאחרים, לא לותר, להקפיד.
רק חיבור וקירוב הבנין למטה, בנין האומה, בנין העם לכל שכבותיו. יבנה את הבנין למעלה. צריך להרבות במפעלי ההתנדבות והחסד, לכל הציבורים. גוף התנדבותי של בעלי מקצוע עבור מעוטי יכולת.
לימוד תורת המקדש
1. למעלה מ200 מצוות קשורות למקדש. א"כ כיום אנו נמצאים במצב של חיסרון תמידי בקשר לקב"ה, בקרבה אליו שע"י המצוות. אין את הקשרים והחיבורים שהיו בעקבות מצוות אלו. ולכן חייבים ללמוד אותם מבחינת נשלמה פרים שפתנו.. וכך אולי נקרב במשהו קשר זה מצידו, שכן ברור הוא שעצם לימוד סוגיות אלו, מקשר אותנו למצוות אלו.
2. חלק מהרגשת החשיבות והרצינות ברצון לבנין הבית. לא יתכן שנתפלל ונבקש שיבנה בלי לדעת מה לעשות כשיבנה[חפץ חיים] לדעת את סוגי הקורבנות כחלק מהלימוד של פרשת השבוע, לא להירתע מנושאים אלו.
געגועים למקדש
1. כשאומרים יהי רצון שיבנה בהמ"ק.. להרגיש זאת, להבין מה מבקשים..מה חסר.. מה אומר בהמ"ק... הרב חרל"פ במעיני הישועה מסביר שבית המקדש זו מציאות בכח, ולא רק בפועל, ולכן גם עכשיו שהוא חרב ניתן להגיע לרמתו. וע"ז נאמר "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבנינה" רואה בהווה, ולא רק בעתיד.
מי שחסר לו באמת יעשה הכל בכדי להשלים את חסרונו. דוד לא החסיר שום דבר ממה שיכל לעשות בהכנות לבנית המקדש. "..לא אתן שינה לעניי..עד אמצא מקום..."
ישנה מצוה מהתורה לדרוש את המקדש "לשכנו תדרשו.." ספרי דברים[2]: כי אם אל המקום אשר יבחר ה′ אלהיכם מכל שבטיכם, דרוש על פי נביא יכול תמתין עד שיאמר לך נביא תלמוד לומר לשכנו תדרשו ובאת שמה דרוש ומצוא ואחר כך יאמר לך נביא וכן אתה מוצא בדוד שנאמר +תהלים קלב א - ה+ זכור ה′ לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה′ נדר לאביר יעקב אם אבא באהל ביתי אם אתן שנת לעיני עד אמצא מקום לה′ משכנות לאביר יעקב מנין שלא עשה אלא על פי נביא שנאמר +ש"ב כד יח+ ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו עלה הקם לה′ מזבח בגורן ארונה היבוסי. 
לפקוד את המקום
  1. להרגיש שזה המקום הכי קרוב אל ה′, הכי קדוש. לא יתכן שאדם ייסע לקברות צדיקים להתפלל ולא יבוא למקום המקדש, בית התפילה[לפי תפילת שלמה]. מקום השפע.
  2. להגיע לאירועים מרכזים במקום כמו סיבוב השערים וכו′ זה מראה על הרצינות שלנו על המקום, מחזק את הקשר
לסיכום
אסור לנו להסיח דעתנו מהמקדש כל השנה, לראות , לחשוב מה ניתן לעשות עוד שלא נעשה בין באופן הפרטי ובין בכללי. הרא"ש מסביר את טעם חיוב השמירה במקדש "כדי שאנחנו לא נסיח דעתנו מהמקדש" האם ניתן להתפלל, לבקש עזרה אם אנחנו לא עושים כל שמוטל עלינו? 
    
 
 


[1] ונמצא דומה בחפץ חיים
[2] פיסקא סב′ ה′